eksāmeni: CSDD eksāmens

 

Teorētisko eksāmenu pretendents kārto datorizēti, atbildot uz eksāmena jautājumiem, kas ir latviešu, angļu, franču, krievu vai vācu valodā.

Teorētiskā eksāmena pieņemšanā piedalās vismaz divi CSDD darbinieki (eksāmena komisijas priekšsēdētājs un eksāmena komisijas loceklis).

Pirms teorētiskā eksāmena sākuma eksāmena komisijas priekšsēdētājs vai eksāmena komisijas loceklis pēc Reģistra datorprogrammas veidota saraksta aicina pretendentus eksāmenu telpā un:

 •  lūdz pretendentu uzrādīt personu apliecinošo dokumentu, pārliecinās par pretendenta identitāti pēc personu apliecinošā dokumentā esošās fotogrāfijas;

 •  noskaidro, kādā valodā pretendents vēlas kārtot eksāmenu, norīko pretendentu eksāmena kārtošanai pie Reģistra datorprogrammas gadījuma ceļā noteikta datora, transportlīdzekļu vadītāja eksāmenu protokolā (turpmāk - protokols) norāda pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, transportlīdzekļa kategoriju, teorētiskā eksāmena kārtošanas datumu un lūdz savā klātbūtnē ar parakstu apliecināt to, ka viņš ir iepazinies ar eksāmenu pieņemšanas un vērtēšanas kārtību;

 •  paskaidro teorētiskā eksāmena norises un vērtēšanas kārtību un atbild uz pretendentu jautājumiem.

Pēc tam eksāmena komisijas priekšsēdētājs dod atļauju sākt kārtot teorētisko eksāmenu.

Ja tehnisku iemeslu dēļ nevar iesākt vai nevar turpināt iesākto eksāmenu, teorētiskā eksāmena komisijas priekšsēdētājs informē par to CSDD nodaļas priekšnieku un CSDD Informātikas daļu un turpmāk rīkojas pēc saņemtajiem norādījumiem.

Beidzoties teorētiskā eksāmena laikam vai arī tad, ja pretendents ir atbildējis uz visiem eksāmena jautājumiem, datorprogramma nosaka teorētiskā eksāmena rezultātu un fiksē to Reģistrā. Ja teorētiskā eksāmena rezultāts ir "slikti", pretendentam kļūdas tiek parādītas viņa datora monitora.

Pēc teorētiskā eksāmena komisijas priekšsēdētājs:

 •  atkarībā no teorētiskā eksāmena rezultāta, protokola ailē "Eksāmena rezultāts" ieraksta teorētiskā eksāmena rezultātu "ieskaitīts" vai "slikti", ko apliecina ar savu parakstu un personīgo spiedogu, vienlaikus apliecinot arī pretendenta identitātes pārbaudes veikšanu (apliecina arī eksāmena komisijas loceklis);

 •  pārbauda Reģistrā teorētiskā eksāmena rezultātus;

 •  paziņo par teorētiskā eksāmena beigām, pēc pretendenta lūguma paskaidro pieļautās kļūdas, paziņo vadīšanas eksāmena vietu un laiku un uzaicina pretendentus atstāt eksāmenu zāli;

 •  nodod arhivēšanai to pretendentu protokolus un apmaksu apliecinošos dokumentus (ja tādi tiek iesniegti), kuri tika izraidīti no eksāmena telpas vai nenokārtoja teorētisko eksāmenu vai konkrētajā dienā nav norīkoti uz vadīšanas eksāmenu.

Pirms vadīšanas eksāmena pieņemšanas CSDD darbinieks protokolā norāda pretendenta vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja tie jau nav norādīti), transportlīdzekļa, ar kuru tiks kārtots vadīšanas eksāmens, kategoriju, vadīšanas eksāmena kārtošanas datumu, kā arī šādus datus, ko gadījumā ceļā nosaka Reģistra datorprogramma:

 •  veicamo zināšanu pārbaudi par transportlīdzekli, apvelkot attiecīgās pārbaudes numuru ar aplīti;

 •  izvēles figūru, tās, kā arī pārējo veicamo figūru numurus apvelkot ar aplīti (izņemot gadījumus, kad pretendents kārto eksāmenu ar A1 vai A kategorijas transportlīdzekli);

 •  vadīšanas eksāmena maršruta numuru;

 •  inspektora, kurš pieņems vadīšanas eksāmenu uzvārdu;

 •  Jautājumu par braukšanas mācību instruktora piedalīšanos vadīšanas eksāmenā, pamatojoties uz pretendenta iesniegumu, izlemj nodaļas priekšnieks. Ja braukšanas mācību instruktors veicis darbības, kas uzskatāmas par palīdzības sniegšanu pretendentam vai arī citādi traucējis eksāmena norisi, nodaļas priekšnieks viņam var liegt piedalīties vadīšanas eksāmenā.

Vadīšanas eksāmenā ar B, BE, C1, C1E, D1 un D1E, kategoriju transportlīdzekļiem eksāmena posmā, kas notiek ceļu satiksmē, ja to pieļauj transportlīdzekļa konstrukcija, braukšanas mācību instruktors atrodas kādā no brīvajām pasažieru sēdvietām, bet inspektors atrodas pie dublējošās vadības pedāļiem un nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, iejaucas transportlīdzekļa vadīšanā.

Braukšanas eksāmena kārtošanai izmanto transportlīdzekļus ar mehānisko   pārnesumkārbu Braukšanas eksāmenu ar transportlīdzekļiem ar automātisko pārnesumkārbu atļauts kārtot invalīdiem, kam atļauts vadīt tikai transportlīdzekļus ar rokas vai speciāli pielāgotu vadību.

 Pirms vadīšanas eksāmena sākuma inspektors, kurš pieņem vadīšanas eksāmenu:

lūdz pretendentu uzrādīt personu apliecinošo dokumentu un pārliecinās par pretendenta identitāti pēc personu apliecinošā dokumentā esošās fotogrāfijas.

norāda protokolā transportlīdzekļa, ar kuru tiks kārtots vadīšanas eksāmens valsts reģistrācijas numuru un lūdz pretendentu ar parakstu protokolā apliecināt to, ka ir iepazinies ar eksāmenu pieņemšanas un vērtēšanas kārtību;

ja ir noformēts protokols, bet pretendents neierodas uz vadīšanas eksāmenu vai eksāmenu nevar sākt citu iemeslu dēļ, protokolā eksāmena rezultāta vietā ieraksta „nav rezultāta”, ko apliecina ar savu parakstu un personīgo spiedogu. Protokolā ieraksta informāciju, kāpēc eksāmens nav noticis. Par šiem gadījumiem informē nodaļas priekšnieku vai viņa nozīmēto darbinieku.

pārbauda transportlīdzekli un tā aprīkojumu, izvērtējot tā atbilstību Ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļa aprīkojumam noteiktajām prasībām;

iepazīstina pretendentu ar vadīšanas eksāmena norises kārtību un rīkojumu došanas kārtību eksāmena laikā;

 • nepieciešamības gadījumā iepazīstina pretendentu ar:

 • vadītāja sēdekļa regulēšanas ierīču atrašanās vietu;

 • atpakaļskata spoguļu regulēšanas ierīču atrašanās vietu;

 • pārnesumu pārslēgšanas shēmu;

 • stūres rata augstuma regulēšanas ierīces (ja tāda ir) atrašanās vietu;

 • stāvbremzes un tās atbloķēšanas sviras atrašanās vietu;

 Braukšanas eksāmena pieņemšanas secība:

 •  zināšanu pārbaude par transportlīdzekli;

 •  sagatavošanās braukšanas uzsākšanai;

 •  izmēģinājuma brauciens (ja vadīšanas eksāmenu kārto ar CSDD īpašumā (turējumā) esošu transportlīdzekli;

 •  figūru izpilde;

 •  braukšana ceļu satiksmē.

 

Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli

CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi pārbaudīt transportlīdzekli, lūdzot veikt vienu no sekojošām pārbaudēm:

 • noteikt, vai automobilis ir aprīkots ar ziemas vai vasaras riepām, un paskaidrot ziemas riepu ekspluatācijas īpatnības, izskaidrot riepu protektora zīmējuma augstuma pārbaudi un bīstamību, braucot ar riepām, kurām nodilis protektors;

 • paskaidrot, kā pārbaudīt gaisa spiedienu riepās, paskaidrot pārāk liela vai pārāk maza gaisa spiediena negatīvās sekas;

 • paskaidrot riteņa maiņas gadījumā veicamo darbu secību un šajā gadījumā ievērojamos drošības pasākumus;

 • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzesēs sistēmā;

 • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt eļļas līmeni motora karterī;

 • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt bremžu šķidruma līmeni;

 • pārbaudīt šķidruma līmeni logu mazgātāju tvertnē un ieslēgt stikla tīrītājus dažādos režīmos, pārbaudīt to darbību;

 • ieslēgt ārējās apgaismes ierīces vai avārijas gaismas signalizāciju, pārbaudīt to darbību;

 • norādīt kontroles mēraparātu panelī nepietiekama bremžu šķidruma līmeņa un nepietiekama eļļas  spiediena signālspuldzes un paskaidrot to nozīmi.

           Izmēģinājuma brauciens

Izmēģinājuma braucienu veic pa iepriekšnoteiktu maršrutu un tā ilgums ir ne lielāks par 5 minūtēm. Izmēģinājuma brauciena laikā pretendentam tiek ļauts vadīt transportlīdzekli, kā arī pēc viņa izvēles izpildīt vienu figūru. Šī brauciena laikā inspektors neveic eksāmena vērtēšanu. Pretendentam ir tiesības atteikties no izmēģinājuma brauciena.

 Sagatavošanās braukšanas uzsākšanai

 CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi un iemaņas sagatavoties braukšanas uzsākšanai:

atbilstoši savam augumam pareizi noregulējot vadītāja sēdekli un stūres rata augstumu (ja tas ir iespējams), ieņemot pareizu stāvokli pie stūres rata;

pareizi noregulējot atpakaļskata spoguļus;

piesprādzējoties ar drošības jostu un noregulējot to atbilstoši savam augumam;

pārbaudot, vai pilnīgi aizvērtas automobiļa durvis.

       

Figūru izpilde

 CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi un iemaņas izpildīt sekojošas figūras:

"stāvvieta paralēli braukšanas virzienam" - no noteikta sākumstāvokļa, izdarot labo pagriezienu, ar vienu kustību atpakaļgaitā un vienu kustību uz priekšu iebraukt stāvvietā, un ar ne vairāk kā vienu kustību atpakaļgaitā un vienu kustību uz priekšu izbraukt no stāvvietās;

"kases automāts" - braucot uz priekšu ar vienmērīgu ātrumu, piebraukt  ar transportlīdzekļa kreisajiem sāniem pie kases automātu aizvietojošā elementa un apturēt transportlīdzekli tā, lai pa atvērtu logu varētu pieskarties tam ar kreiso roku bez atraušanās no sēdekļa;

kā arī vienu no šādām figūrām, kuru izvēlas speciāla datorprogramma,:

"apgriešanās braukšanai pretējā virzienā" - ar ne vairāk kā vienu              kustību atpakaļgaitā apgriezties braukšanai pretējā virzienā norobežotā laukumā;

"iebraukšana gabarītvārtos" - no apzīmētā sākumstāvokļa ar vienu kustību atpakaļgaitā iebraukt gabarītvārtos un  izbraukt no tiem;

"braukšanas uzsākšana augšupceļā" - apturēt transportlīdzekli augšupceļā, izmantojot stāvbremzi, noturēt to slīpumā  un uzsākt braukt no vietas tā, lai transportlīdzeklis nekontrolēti neatripotu atpakaļ.

    

Braukšana ceļu satiksmē

CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi un iemaņas piedalīties ceļu satiksmē.

 

Braukšanas eksāmena vērtēšana

Braukšanas eksāmena laikā pretendenta pieļautās kļūdas atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes novērtē ar kļūdu uzskaites punktiem (turpmāk - ­punkti):

1 punkts - nenozīmīgas kļūdas, kuras parasti neietekmē satiksmes drošību;

4 punkti - vidēji smagas kļūdas, kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru rezultātā konkrētajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai;

10 punkti - bīstamas kļūdas, kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru rezultātā konkrētajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. Šādu kļūdu gadījumā, CSDD inspektors, lai nodrošinātu satiksmes drošību, iejaucas transportlīdzekļa vadīšanā.

 

Pretendenta pieļautas kļūdas braukšanas eksāmena laikā CSDD inspektors atzīmē transportlīdzekļu vadītāja eksāmenu protokolā.

Eksāmens ir nokārtots, ja pretendenta kopējais iegūto punktu skaits nepārsniedz 9 punktus.  

  • Eksāmena protokols

TAVAS DROšīBAS SKOLA!

 

.:: Par autoskolu ::.

 

• ievads

• jaunumi

• vinnē atlaidi

• autoturnīrs

   

.:: Apmācība ::.

  • nodarbību vietas
• pasniedzēji
• mašīnas un instruktori
• laukums
• ekstremāla braukšana
• nodarbību saraksts
• cenas
• skolēnu domas

• forums

   

.:: Eksāmeni ::.

  • skolā
• CSDD
• CSN tests
• maršruti
   

.:: Pārējais ::.

  • autoservis

• sertifikāti
• noderīga informācija
• mūsu partneri

 

autoskolas "KONI"

 mācību laukums

 

video reportāža LTV-7
 

video

 

nedēļas foto

 

jaunumi

 

 

 

 

.:: copyright (c) 2004 :: SIA "KONI" :: 67281070; 22327777 ::.
design and code by
Expeon [expeon@inbox.lv]